خبرهای فارکس

کارت امتیاز متوازن BSC

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC) را مشاهده می نمایید.
دریافت فایل

کارت امتیاز متوازن BSC

اهداف: چشم‌انداز در سازمان، توسط استراتژی‌ها تحقق می‌یابد و این استراتژی‌ها می‌توانند توسط کارت امتیازی متوازن تبیین شوند. هدف کارت امتیاز متوازن BSC از انجام این مطالعه، ارایه چارچوب مدل مفهومی تلفیقی از دو مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) و مدل تعالی سازمان EFQM با استفاده از ماتریس ( QFD ) برای بهبود عملکرد مستمر در محیط دانشگاهی بود.

روش­ها: در این مطالعه توصیفی برای گردآوری داده‌ها از تلفیق مطالعه اسنادی و کارت امتیاز متوازن BSC میدانی (مصاحبه سازمان‌یافته و پرسش‌نامه) استفاده شد. پس از بررسی مفاهیم نظری به بررسی و مقایسه دو مدل پرداخته و نقاط قوت و ضعف دو مدل بیان و سپس مدل مفهومی مدیریت عملکرد با استفاده از تلفیق دو مدل ارایه شد. برای شناسایی اهداف استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن و متناسب با چشم­انداز تعیین‌شده، از دو پرسش‌نامه روایی و پایایی استفاده شد. برای تعیین روابط علت و معلولی اهداف و تلفیق دو مدل، از ماتریس گسترش کارت امتیاز متوازن BSC عملکرد کیفیت استفاده شد.

یافته­ها: پس از تعیین اهداف استراتژی و روابط بین آنها، با نظرخواهی از خبرگان، نقشه استراتژی دانشگاه رسم شد. همچنین پس از تعیین روابط بین اهداف BSC با معیارهای EFQM ، روابط بین آنها نیز توسط ماتریس QFD ترسیم شد.

نتیجه­گیری: مدل‌های ارزیابی متوازن و تعالی سازمانی EFQM در صورت تلفیق ، می­توانند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمایند. همراستاسازی این دو مدل، قادر است بهبود مستمر و افزایش بهره‌وری در دانشگاه را در پی داشته باشد .

Download کارت امتیاز متوازن BSC citation:
BibTeX | RIS کارت امتیاز متوازن BSC | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC)|اِل آی

ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC)

ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC)

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC) را مشاهده می نمایید.
دریافت فایل

متدلوژی روش امتیازی متوازن (BSC) به عنوان ابزاری جهت سنجش عملکرد سازمان ها در راستای اهداف و استراتژی های آنان در چهار منظر مالی ، مشتری ، فرآیندهای داخلی و در کارت امتیاز متوازن BSC نهایت منظر رشد و یادگیری است .

ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

منابع انسانی با ظرافتها و پیچیدگی هایی که دارد، منبعی بزرگ و بهعبارتی اصلی ترین منبع برای یک سازمان محسوب می شود در این تحقیق سعی شده است تا با رویکرد مدل کارت ارزیابی متوازن (BSC) عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 16 تهران سنجیده شود. در این پژوهش معیارها و مولفه های ارزیابی عملکرد شناسایی شده و با بررسی سازمانهای برتر در حوزه ارزیابی عملکرد این شاخصها در قالب کارت ارزیابی متوازن ارائه شدند. پس از وزندهی با منطق تصمیمگیری چند معیاره، فرآیند ارزیابی عملکرد بین 104 نفر از کارکنان شهرداری در منطقه 16 تهران اجرا شد. نتایج نشانداد که امتیاز کارکنان شهرداری در بعد مشتری بیشتر از سایر ابعاد بود. در ابعاد مالی، حوزه مالی و اقتصاد شهری و شهرسازی، در فرآیندهای داخلی ، حوزه های مالی و اقتصاد شهری و شهرسازی، در رشد و یادگیری حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی و در زمینه مشتری نیز حوزه مالی و اقتصاد شهری نیز با تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر حوزه ها در سطح 05/0، حوزههای پیشرو بودند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا