دوره آموزش فارکس

رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس

یکی از مهمترین مباحث بازار سرمایه ، آگاهی از میزان ریسک شرکت‌ها ، خصوصا" ریسک سیستماتیک(ریسک غیر قابل اجتناب) است که می‌تواند بازده سهام شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و نقش به‌سزایی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه‌ی بین ریسک سیستماتیک و بازدهی سهام بر اساس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. نمونه ی انتخابی تحقیق 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران میباشند که داده ها طی یک دوره‌ی پنج ساله از سال 1387 تا 1392 جمع‌آوری شد . برای هر سال، 5 داده و در کل 1250 داده جهت تخمین جمع آوری گردید . تخمین مدل از طریق تکنیک داده های پنلی بوده و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام آنها از نظر آماری رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که رابطه غیر خطی(درجه ی دوم) بهتر از رابطه ی خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس کند. این بدان معناست که فرض خطی بودن ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رد می شود همچنین ارزیابی تک تک سهام موجود در این مجموعه منجر به روشن شدن این نکته می رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس گردد که بازدهی مورد انتظار هر سهم تابع خطی مثبتی از پرتفوی بازار است. پس در نتیجه می توان گفت که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، در نمونه ی انتخابی فوق رد می گردد و هیچ ارتباط خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در نمونه ی انتخابی وجود ندارد. نتایج تحقیق حاضر گامی مؤ ثر در جهت افزایش آگاهی عاملان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران در بهینه یابی تصمیم سرمایه گذاری و در نتیجه شکوفایی هر چه بیشتر بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس بود .

بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را
دارد.
به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال،
1386 به صورت ماهانه جمع آوری - به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. داده ها برای دوره زمانی 1389
به روش داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. EViews شده و به وسیله نرم افزار
نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، با توجه به روش رگرسیون گام به گام، عو امل
0، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با ضریب / 0 و احتمال کمتر از 000 / صرف بازده بازار با ضریب 3671
0/ 0 و احتمال کمتر از 0000 / 0 و نقدشوندگی با ضریب 2729 / رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس 1/442 و ارتباط معکوس و احتمال 1157
جزء عواملی هستند که ارتباط معنی دار با بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دارند.

کلیدواژه‌ها

  • صرف بازده سهام
  • صرف بازدهی بازار
  • اندازه
  • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
  • نقد شوندگی
  • داده ای تابلویی

عنوان مقاله [English]

The Survey of relationship between risk and stock return in Tehran Securities Exchange : Study of momentum effect and liquidity Premium

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghalibafasl
  • Mohsen Izad

چکیده [English]

In this study the aim is to test whether financial market anomalies such as market
risk premium, firm size, the book-to-market ratio, the turnover rate, and momentum
both with and without the inclusion of the market liquidity risk factor in the case of
the Tehran stock exchange can explain stock returns? To this end, a number of 67
listed companies of Tehran رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس Stock Exchange, based on Criteria filtering method,
have been chosen as a sample. Data are collected on a monthly basis for the period
2008-2011 and by using EViews and panel data. finding indicate that during the
study period, factors such as market risk premium, the book-to-market رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس ratio and
liquidity risk have meaningful correlation with excess return in Tehran Stock
Exchange.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا